Admitere 2020

FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂȚII DE VEST DIN TIMIȘOARA

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020/2021
PROGRAME DE STUDIU

LICENȚĂ 

Facultatea organizează învăţământ universitar de licenţă în specializarea Drept, la învăţământul cu frecvență şi învățământul cu frecvenţă redusă cu durata de 4 ani (240 de credite).

Activitatea didactică se desfăşoară pe baza Planului de învăţământ pe sistemul de credite transferabile (ECTS), elaborat şi armonizat în cadrul Hexagonului Facultăţilor de Drept din România.

Planul de învăţământ cuprinde toate disciplinele juridice esenţiale (drept civil, drept penal, drept procesual civil, drept procesual penal, drept constituţional, drept administrativ, drept comercial, dreptul muncii, dreptul familiei, drept internaţional, drept european etc.), precum şi discipline complementare pentru formarea unui jurist (filosofia dreptului, logică juridică, sociologie juridică, politologie, economie, contabilitate, fiscalitate, criminologie etc.).

La programul de studii universitare de licență, pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, numărul de locuri scoase la concurs este de 135 locuri finanțate de la buget (Drept IF) și 515 locuri cu taxă (Drept IF și IFR).   

Admiterea constă într-o selecţie a studenţilor dintre candidaţii care îşi depun dosarul de concurs, pe baza mediei dintre media generală obţinută la examenul de bacalaureat (pondere 50%) şi nota obţinută la proba examenului de bacalaureat Limba și literatura română – scris (pondere 50%). Sunt declaraţi admişi candidaţii în ordinea descrescătoare a mediei finale obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs.


SPECIALIZĂRI MASTERAT 

Facultatea organizează învăţământ universitar de masterat în cadrul a șase specializări, cu o durată de studii de un an (60 de credite).

Cinci dintre acestea se desfășoară în limba română: (1) Dreptul afacerilor, masterat destinat formării de specialişti în consilierea juridică şi soluţionarea litigiilor în domeniul afacerilor; (2) Carieră judiciară, masterat destinat formării de specialişti care urmează cariere în sistemul judiciar (judecători, procurori, avocaţi, consilieri juridici, executori judecătoreşti etc.); (3) Știinţe penale, masterat destinat formării de specialişti care urmează cariere legate de justiţia penală (judecători, procurori, avocaţi, specialişti în criminalistică, specialiști în probațiune etc.); (4) Contenciosul administrativ și fiscal, masterat destinat formării de specialişti care urmează cariere legate de administrația centrală sau locală; (5) Drept fiscal, masterat destinat formării de specialiști care urmează cariere legate de fiscalitate și dreptul fiscal.

Masteratul European Union Law, desfășurat în limba engleză, este destinat formării de specialişti în problematica dreptului şi a afacerilor Uniunii Europene.

La programele de studii universitare de masterat, pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, numărul de locuri scoase la concurs este de 63 locuri finanțate de la buget și 237 locuri cu taxă.

La programele de studii universitare de masterat admiterea se face pe bază de dosar şi concurs. Concursul de admitere se susţine numai pentru locurile finanţate de la buget. Clasificarea candidaţilor pe locurile finanţate de la buget are loc având în vedere punctajul obţinut după următorul mod de calcul: a) un număr de puncte egal cu media de licență cu care au absolvit facultatea; b) un număr de 1-10 puncte acordat de comisia de admitere în urma concursului de admitere – tip interviu. Candidaţii care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu sunt obligați să susţină concurs de admitere. Aceştia sunt clasificaţi pe locurile disponibile, în funcţie de criteriul prevăzut supra lit. a).


DOCTORAT 

În cadrul facultăţii funcţionează o şcoală doctorală care organizează studii universitare de doctorat în Drept şi în cadrul căreia profesori de prestigiu conduc doctorate în următoarele domenii: teoria dreptului, drept civil, drept comercial, drept fiscal, drept penal, drept constituţional, drept administrativ, drept procesual civil, drept internațional public, dreptul Uniunii Europene, protecția internațională a drepturilor omului, drept comparat.

La studiile universitare de doctorat, la forma de învățământ cu frecvență, pentru admiterea în anul universitar 2020-2021, numărul de locuri scoase la concurs este de 6 locuri finanțate de la buget (dintre care 3 cu bursă) și 15 locuri cu taxă. 

La studiile universitare de doctorat selecția candidaților se realizează pe bază de concurs de admitere, organizat de școala doctorală, pe baza proiectelor de cercetare depuse de candidați și a interviurilor cu comisia de admitere.


DATE DE CONTACT 

Universitatea de Vest din Timișoara

Facultatea de Drept

Timișoara, Bd. Eroilor, nr. 9A, 300575

Telefon +40256.592.400 

http://www.drept.uvt.ro 

drept@e-uvt.ro


Pentru detalii: https://admitere.uvt.ro/program/facultatea-de-drept/