Admitere licenta 2020

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMITEREA 2020 LA STUDIILE DE LICENȚĂ – FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA


Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ciclul de studii universitare de licenţă – specializarea Drept, se va desfășura în sesiunile iulie și septembrie 2020 pe baza următoarelor reguli generale:

 1. Media de admitere reprezintă media dintre media generală a examenului de bacalaureat (pondere 50%) şi nota obţinută la proba examenului de bacalaureat Limba și literatura română – scris (pondere 50%).
 2. Media generală minimă de admitere este 7,00 (șapte).
 3. Clasificarea candidaţilor pe baza mediei de admitere se face atât pentru locurile finanţate de la bugetul de stat, cât şi pentru locurile cu taxă de şcolarizare.
 4. Clasificarea pe baza mediei de admitere este valabilă doar pentru semestrul I aferent anului I de studii, urmând ca în semestrul II al anului I de studii, reclasificarea studenților pe locurile finanțate de la bugetul de stat să se facă pe baza mediei generale aferente semestrului I al anului universitar 2020-2021. În anii II-IV de studii are loc, anual, reclasificarea studenţilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat pe baza mediei generale a anului universitar anterior.
 5. Facultatea de Drept organizează admitere în sesiunea septembrie 2020 doar pentru locurile cu plata taxei de școlarizare.CALENDARUL ADMITERII

(1) Calendarul admiterii 2020 (sesiunea de vară) este următorul:

6 - 16 iulie 2020 - înscrierea candidaților și depunerea documentelor la punctele de preluare

17 iulie 2020 - afișarea listei provizorii cu candidaţii care au depus dosarul de concurs 

17-18 iulie 2020 – depunerea și soluționarea contestaţiilor la lista candidaţilor care s-au înscris la concurs

20 iulie 2020 – evaluarea dosarelor de concurs

20 iulie 2020 – afișarea rezultatelor preliminare ale admiterii

20-21 iulie 2020 – depunerea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii 

21 iulie 2020 – soluționarea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii

21 iulie 2020 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii

22 - 24 iulie 2020 – confirmarea locurilor și redistribuirea locurilor disponibilizate

27 iulie 2020 - afișarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor.


(2) Calendarul admiterii 2020 (sesiunea de toamnă, doar pentru locurile cu plata taxei de școlarizare) este următorul:

7 - 9 septembrie 2020 – înscrierea candidaților și depunerea documentelor la punctele de preluare 

10 septembrie 2020 – afișarea listei provizorii cu candidaţii care au depus dosarul de concurs 

10 septembrie 2020 – depunerea și soluționarea contestaţiilor la lista candidaţilor care au depus dosarul de concurs 

10-11 septembrie 2020 – evaluarea dosarelor de concurs 

14 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor preliminare ale admiterii

14 septembrie 2020 – depunerea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii

14 septembrie 2020 – soluționarea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii

15 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii

15-17 septembrie 2020 – confirmarea locurilor și redistribuirea locurilor disponibilizate

18 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii în urma confirmării locurilor.


Acte necesare la înscrierea candidaţilor

 1. diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată;
 2. diploma de licenţă, în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
 3. foaia matricolă/suplimentul la diplomă în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit o facultate);
 4. adeverință de la programele de licență în curs de absolvire sau absovite, care să conțină numărul de ani de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat / în regim cu taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
 5. certificatul de naştere în original sau în copie legalizată;
 6. certificatul de căsătorie în original sau în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele);
 7. carte de identitate / buletin de identitate / pașaport;
 8. două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (tip buletin sau carte de identitate identitate);
 9. adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic;
 10. actele doveditoare în original sau în copie legalizată pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere.


ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, exclusiv online, pe baza cărții de identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a celorlalte informații solicitate de formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere. 

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în original sau în copie legalizată, până inclusiv ultima zi de înscriere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. 

Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea de Vest din Timișoara va colecta, prin platforma de admitere, datele cuprinse în Fișa de înscriere (Anexa 1) a Metodologiei de admitere.

Până la încheierea sesiunii de admitere, candidaţii sunt obligaţi să consulte anunţurile Comisiei de admitere, care vor fi publicate pe site-ul facultății www.drept.uvt.ro și la sediul din Bd. Eroilor de la Tisa 9A și, dacă este cazul, să contacteze de urgență secretariatul pentru lămurirea tuturor aspectelor referitoare la dosarul de admitere la 0256/592400 și drept@e-uvt.ro .


NUMĂRUL DE LOCURI

Locuri finanţate de la buget: 135 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IF). Locurile finanţate de la buget se ocupă integral în sesiunea de admitere iulie 2020.

Locuri cu taxă: 415 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IF), 100 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IFR). Locurile cu taxă se ocupă atât în sesiunea de admitere iulie 2020, cât şi în sesiunea de admitere septembrie 2020.

Pentru detalii: https://admitere.uvt.ro/program/facultatea-de-drept/