Admitere doctorat 2020

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMITEREA 2020 LA STUDIILE DE DOCTORAT – FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA


Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ciclul de studii universitare de doctorat – domeniul de studii Drept, se va desfășura în sesiunea septembrie 2020, în următoarele subdomenii de specializare, aferente fiecărui conducător de doctorat:

 • Prof. univ. dr. Lucian Bercea – Drept comercial, Drept bancar
 • Conf. univ. dr. Raluca Bercea – Dreptul Uniunii Europene, Drept comparat, Protecția internațională a drepturilor omului
 • Prof. univ. dr. Radu Bufan – Drept comercial, Drept fiscal
 • Prof. univ. dr. Radu I. Motica – Drept civil, Drept comercial
 • Prof. univ. dr. Florin Moțiu – Drept civil, Drept comercial
 • Prof. univ. dr. Claudia Roșu – Drept procesual civil
 • Prof. univ. dr. Irina Sferdian – Drept civil
 • Prof. univ. dr. Anton Trăilescu – Drept administrativ
 • Prof. univ. dr. Valentin Constantin – Drept internațional public, Protecția internațională a drepturilor omului
 • Prof. univ. dr. Ioan Vida – Drept constituțional


Reguli generale:

 1. Concursul de admitere la ciclul de studii universitare de doctorat, la Școala Doctorală de Drept a Facultății de Drept a UVT, constă în susținerea de către candidat a proiectului de cercetare și într-un un interviu pe baza acestui proiect, desfășurat în fața comisiei de examinare. Proiectul de cercetare va trebui să cuprindă titlul temei de cercetare, justificarea actualității și importanței temei cercetate, obiectivele de cercetare propuse a fi atinse, metodele de cercetare, bibliografia accesată de candidat. Proiectul de cercetare se transmite în format electronic la secretariatul Școlii Doctorale de Drept, la adresa de e-mail adriana.murgu@e-uvt.ro, până cel târziu în data de 14.09.2020, ora 14.00.
 2. Fiecare candidat este notat cu o notă cuprinsă între 1 și 10 de către fiecare membru al comisiei de examinare. Media de admitere este media aritmetică a notelor acordate de către fiecare membru al comisiei de examinare. Media minimă de admitere este 8 (opt).
 3. Candidații sunt clasificați în ordinea mediilor de admitere, în limita locurilor scoase la concurs. Ordinea de clasificare rezultată în urma admiterii va fi utilizată şi pentru repartizarea locurilor finanţate de la bugetul de stat.
 4. Un candidat nu poate fi declarat admis fără acordul conducătorului de doctorat.


CALENDARUL ADMITERII

Calendarul admiterii la doctorat (sesiunea septembrie 2020) este următorul:

7-11 și 14 septembrie 2020, orele 9-14 – înscrierea candidaților

15 septembrie 2020, ora 9 – testul de competență lingvistică

15 septembrie 2020, ora 11 – concursul de admitere (interviu pe baza proiectului de cercetare)

16 septembrie 2020 – afișarea rezultatelor provizorii

17 septembrie 2020, ora 12 – termenul limită pentru depunerea contestaţiilor 

17 septembrie 2020, ora 16 – termenul limită pentru rezolvarea contestațiilor  

17 septembrie 2020, ora 17 – afişarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor

18 septembrie 2020, ora 14 – termenul limită pentru confirmare (achitarea taxei de înmatriculare, semnarea contractelor și achitarea primei tranșe a taxei de școlarizare pentru doctoranzi admiși cu taxă)

 

ACTE NECESARE LA ÎINSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 1. Fişa de înscriere cu avizul conducătorului de doctorat (formular tip) 
 2. Certificatul de naștere (copie xerox)
 3. Certificatul de căsătorie (copie xerox) sau actul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
 4. Cartea de identitate (copie xerox sau copie în format electronic transmisă la adresa oficială a BSD: doctorat@e-uvt.ro, indicată şi pe site-ul CSUD)
 5. Diploma de bacalaureat (copie xerox)
 6. Diploma de licență, foaia matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox)
 7. Diploma de master sau echivalentă a acesteia, foaie matricolă sau suplimentul la diplomă (copie xerox), respectiv adeverință de absolvirea masterului pentru absolvenții anului în curs
 8. Certificat de competență lingvistică (minimum nivel B2, după Cadrul European de Referință a Limbilor) într-o limbă de circulație internațională (engleză, franceză, germană – opțiunea pentru altă limbă trebuie justificată prin specificul proiectului de cercetare)
 9. Curriculum vitae
 10. Lista lucrărilor științifice publicate și a manifestărilor științifice la care a participat candidatul (dacă este cazul)
 11. 1 fotografie tip buletin de identitate.


NUMĂRUL DE LOCURI

La admiterea la studiile universitare de doctorat în Drept (IF) – sesiunea septembrie 2020 sunt scoase la concurs 21 de locuri, după cum urmează:

 • Cu finanțare de la bugetul de stat: 6 locuri, dintre care 3 locuri cu bursă;
 • Cu taxă: 15 locuri.


Pentru detalii: https://doctorat.uvt.ro/?p=9223