Admitere licenta 2019

Cifra de scolarizare

 • Locuri finanţate de la buget 120 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IF). Locurile finanţate de la buget se ocupă integral în sesiunea de admitere iulie 2019.
 • Locuri cu taxă 530 locuri la studii universitare de licenţă în Drept (IF, IFR). Locurile cu taxă se ocupă atât în sesiunea de admitere iulie 2019, cât şi în sesiunea de admitere septembrie 2019.

Calendarul admiterii 2019 (sesiunea de vara) este urmatorul

 • 15 - 20 iulie 2019 - înscrierea candidaților (înscrierile se fac zilnic, între orele 9:00 – 13:00)
 • 20 iulie 2019 - afișarea listei candidaţilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament
 • 22 iulie 2019 – depunerea și soluționarea contestaţiilor la lista candidaţilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (între orele 08:00-10:00)
 • 23 iulie 2019 – Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (ora 12:00)
 • 23 iulie 2019 – afișarea baremului la proba de specialitate
 • 23 iulie – depunerea și soluționarea contestațiilor la barem, la proba de specialitate
 • 24 iulie 2019 – afișarea rezultatelor preliminare ale admiterii
 • 24 iulie 2019 – depunerea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii, la proba de specialitate
 • 25 iulie 2019 – soluționarea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii, la proba de specialitate
 • 25 iulie 2019 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii
 • 25 - 27 iulie 2019 – confirmarea locurilor și redistribuirea locurilor disponibilizate (între orele 9:00 – 13:00)
 • 27 iulie 2019 - afișarea rezultatelor finale ale admiterii, în urma confirmării locurilor

Calendarul admiterii 2019 (sesiunea de toamna, doar pentru locurile cu plata taxei de scolarizare) este urmatorul

 • 4 - 9 septembrie 2019 – înscrierea candidaților (înscrierile se fac zilnic, de luni până vineri, între orele 9:00 – 13:00)
 • 9 septembrie 2019 – afișarea listei candidaților care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament
 • 9 septembrie 2019 – depunerea și soluționarea contestațiilor la lista candidaţilor care au dreptul de a se prezenta la Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament
 • 10 septembrie 2019 – Testul de evaluare a competenţelor lingvistice și de raționament (ora 12:00)
 • 10 septembrie 2019 – afișarea baremului la proba de specialitate
 • 10 septembrie 2019 - depunerea și soluționarea contestaţiilor la barem la proba de specialitate 11 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor preliminare ale admiterii
 • 11 septembrie 2019 – depunerea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii
 • 12 septembrie 2019 – soluționarea contestațiilor la rezultatele preliminare ale admiterii
 • 12 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii
 • 12-13 septembrie 2019 – confirmarea locurilor și redistribuirea locurilor disponibilizate (între orele 9:00 – 13:00) 16 septembrie 2019 – afișarea rezultatelor finale ale admiterii în urma confirmării locurilor

Acte necesare

Dosarul de inscriere trebuie sa contina:

 • Diploma de bacalaureat sau echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată
 • Foaia matricolă, în original sau în copie legalizată
 • Diploma de licenţă, în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit o facultate)
 • Foaia matricolă/suplimentul la diplomă în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit o facultate)
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student la o altă facultate şi statutul de student pe locurile finanţate de la bugetul de stat / cu taxă de şcolarizare
 • Certificatul de naştere în copie xerox, însoțită de original pentru certificarea conformității cu originalul
 • Certificatul de căsătorie în copie xerox (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele), însoțită de original pentru certificarea conformității cu originalul
 • Carte de identitate / buletin de identitate în copie, certificată de secretarul comisiei de admitere
 • Două fotografii tip buletin de identitate
 • Adeverinţa medicală tip (emisă de către medicul de familie), în original sau în copie xerox, însoțită de original pentru certificarea conformității cu originalul
 • Dovada plăţii taxei de înscriere sau actele doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plata taxei de înscriere la concursul de admitere

Taxe de admitere

Taxele pentru Admitere 2019:

 • Taxa de înscriere: 150,00 Lei
 • Taxa de înmatriculare: 150,00 Lei. Această taxă reprezintă confirmarea locului obținut în urma concursului de admitere la specializarea aleasă. Plata taxei se face conform Calendarului prezentat în Anexa 2. Neplata acestei taxe în termenul stabilit în calendar conduce la pierderea calităţii de candidat admis.
 • Taxele de studiu pentru studenții înmatriculați la forma de învățământ cu taxă sunt actualizate și stabilite de către Senatul UVT și sunt precizate în Contractul de studiu.
 • În momentul înmatriculării, studenţii admişi cu la forma cu taxă sunt obligați să plătească 20% din valoarea taxei anuale de studiu. Nerespectarea acestei prevederi atrage după sine pierderea locului obţinut prin concurs.
 • Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă
 • Scutirea de taxă de înscriere se va face pe baza unei cereri (însoţite de acte doveditoare) avizată de decanul facultăţii și aprobată de Rectorul UVT.
 • Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de licență:
  • - copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate în învăţământul preuniversitar;
  • - copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat după cel puţin 10 ani de activitate didactică.
 • Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxei de înscriere pentru alți angajați UVT sau copiii acestora sau pentru candidați care depun la dosarul de înscriere documente justificative pentru necesitatea scutirii taxei (cazuri argumentate și de către conducerile facultăților).
 • Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial, copiii eroilor - martiri ai Revoluţiei, candidaţii răniţi în timpul Revoluţiei din Decembrie 1989.
 • Candidaţii care solicită scutirea de taxa de admitere vor anexa la înscriere:
  • - cererea de scutire de taxă adresată conducerii facultății
  • - copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi).
  • - adeverinţa de la Casa de copii (în cazul celor aflaţi în această situaţie).
  • - copie legalizată după certificatul de revoluţionar al părintelui.
  • - adeverinţa din care să rezulte că susţinătorii legali sunt cadre didactice sau încadraţi în Universitatea de Vest din Timişoara.
 • Neachitarea la termen a taxelor prevăzute în Contractul de studii conduce la pierderea calităţii de student al Facultăţii de Arte şi Design din cadrul UVT şi a drepturilor ce-i revin acestuia.
 • Studenţii bursieri ai statului român nu plătesc taxe de studiu.
 • Un candidat poate fi admis şi înmatriculat ca student la cel mult două programe de studii concomitent.
 • Un candidat declarat admis poate beneficia de finanţare de la bugetul de stat pentru un singur program de licență.
 • Un candidat care a urmat un ciclu de studii de licență pe locuri finanțate de la bugetul de stat poate urma un alt ciclu de studiu de master doar în regim cu taxă.
 • Costurile aferente depăşirii duratei învăţământului gratuit, prevăzute de lege, se suportă de către studenţi.

Intrebari frecvente

La ciclul de studii universitare de licenţă, Facultatea de Drept oferă o singură specializare generală în drept. Facultatea organizează şi studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, Ştiințe penale, Dreptul Uniunii Europene (în limba engleză), Carieră judiciară, Contencios administrativ şi fiscal.
Facultatea de Drept a fost înființată în anul 1992, fiind acreditată, pentru domeniul de studii Drept, în anul 2000 și reacreditată în anul 2015. Facultatea a dobândit în anul 2004 calitatea de instituție organizatoare de studii universitare de doctorat în domeniul Drept. Toate programele de studii de masterat organizate de Facultatea de Drept sunt acreditate.
Absolvirea progamului de licenţă al facultăţii conferă calitatea de licenţiat în drept, calitate care permite accesul la toate profesiile de profil.
Ciclul universitar de licenţă durează 4 ani, programele de master câte un an. Pentru accesul la profesiile didactice este necesară şi dobândirea titlului de doctor în drept, durata studiilor doctorale fiind de 3 ani. Majoritatea profesiilor de profil presupun şi absolvirea unui examen de admitere, condiţia de participare fiind calitatea de licenţiat în drept.
Absolvirea progamului de licenţă al facultăţii permite accesul la profesiile de profil, precum: Judecător, Procuror, Avocat, Consilier Juridic, Mediator, Cercetător în domeniul științelor juridice, Administrator judiciar, Cadru didactic universitar, Inspector fiscal, judiciar, vamal, de penitenciar, de probaţiune, etc, Grefier, Șef Laborator Criminalistică, Expert prevenirea și combaterea corupției,de armonizare legislativă, vamal, etc; Controlor vamal, ş. a.
După dobândirea calităţii de licenţiat în drept, în funcţie de profesia aleasă şi îndeplinirea cerinţelor specifice, absolvenţii facultăţii de drept se pot angaja ca judecători la instanţele de judecată sau procurori la parchetele de pe lângă aceste instanţe. Profesiile de avocat şi notar public sunt profesii liberale, însă cei ce au calitatea de avocat pot opta ca formă de organizare a profesiei pentru salarizare în cadrul societăţilor mari de avocatură. Calitatea de consilier juridic oferă o opţiune similară.
Facultatea de Drept din cadrul UVT se situează în mod constant printre primele patru facultăţi din ţară în funcţie de numărul celor care promovează examenele de acces în profesiile juridice (magistrat, avocat, notar public). Calitatea de absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul UVT oferă avantaje importante în raport cu orice altă facultate din partea de vest a ţării, şi sporeşte şansele de angajare.
Practica de specialitate reprezintă o disciplină separată în anul terminal, având 4 credite, câte două per semestru. Facultatea de Drept are încheiate protocoale de colaborare în acest vederea efectuării stagiilor de practică cu toate instanţele din judeţ (Curtea de Apel Timişoara, Tribunalul Timiş şi Judecătoria Timişoara), cu Tribunalul Bihor şi Judecătoria Oradea, cu Penitenciarul Bârcea Mare, cu două importante societăţi de avocatură şi cu mai multe birouri de avocatură şi birouri notariale.
În fiecare semestru din fiecare an de studii voluntariatul reprezintă o disciplină facultativă distinctă, având câte 2 credite per semestru. Cei care aleg această disciplină au posibilitatea să o facă prin asociaţiile de studenţi precum ELSA. La absolvire, cei care au optat pentru această disciplină vor obţine un supliment la diplomă care atestă desfăşurarea activităţii de voluntariat în timpul facultăţii.

Regulamente si metodologii

 • Metodologie privind organizarea si desfasurarea Admiterii in ciclul de studii universitare de LICENTA - anul universitar 2019 - 2020 Vizualizare sau Download