Admitere master 2020

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMITEREA 2020 LA STUDIILE DE MASTER – FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA

Facultatea de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara organizează admitere pentru studii universitare de masterat în Dreptul afacerilor, Carieră judiciară, Științe penale, Contencios administrativ și fiscal, Dreptul Uniunii Europene / European Union Law, Drept fiscal. Masteratele au durata de 1 an (2 semestre). Masteratul de Dreptul Uniunii Europene / European Union Law se desfășoară în limba engleză. Masteratul de Drept fiscal se desfășoară la forma de învățământ IFR și este în curs de acreditare.

Date importante:

Data limită de înscriere: 15 septembrie 2020 (înscrierile se fac online, aici: https://admitere.uvt.ro/)

 • Concursul de admitere (interviu online, numai pentru locurile finanțate de la buget): 16 septembrie 2020, ora 13:00
 • Număr de locuri: 300 (63 buget, 237 cu taxă)
 • Numărul minim de studenți necesar pentru organizarea masteratului: 20
 • Taxa de școlarizare: 5000 lei / an universitar
 • Contact: secretariat.drept@e-uvt.ro / tel. +40.256.592.400

Structura programelor de master:

 1. Dreptul afacerilor: Drept fiscal şi contabil (prof. dr. Radu Bufan); Dreptul creditului (prof. dr. Lucian Bercea); Dreptul asigurărilor (prof. dr. Irina Sferdian); Dreptul insolvenţei (prof. dr. Florin Moțiu); Drept societar şi al pieţei de capital (conf. dr. Lavinia Tec); Dreptul concurenţei (lect. dr. Sorina Doroga); Dreptul contractelor profesionale (lect. dr. Florina Popa); Proceduri în dreptul afacerilor (prof. dr. Constantin-Dragoș Popa); Dreptul consumului (lect. dr. Dan-Adrian Cărămidariu); Drept penal al afacerilor (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Dreptul proprietăţii intelectuale (lect. dr. Alin Speriusi-Vlad); Dreptul relaţiilor de muncă (conf. dr. Daniela Moțiu); Dreptul investițiilor (lect. dr. Sorina Doroga); Dreptul internetului (dr. Andrei Săvescu). Profesor invitat: Rainer Kulms (Max Planck Institute of Comparative and International Private Law, Hamburg) .
 2. Carieră judiciară: Teoria generală a contractului (conf. dr. Florin Mangu); Dobândirea, publicitatea şi apărarea dreptului de proprietate (prof. dr. Irina Sferdian); Răspunderea civilă delictuală (conf. dr. Florin Mangu); Contracte speciale cu titlu oneros (lect. dr. Florina Popa); Moşteniri şi liberalităţi (lect. dr. Octav Dănilă); Drept penal. Partea generală. Probleme teoretice și practice (lect. dr. Voicu Pușcașu); Drept penal. Partea specială. Probleme teoretice și practice (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Probleme actuale ale Codului de procedură civilă (prof. dr. Claudia Roșu); Drept procesual penal. Probleme teoretice și practice (conf. dr. Flaviu Ciopec); Dreptul relaţiilor de muncă (conf. dr. Daniela Moțiu); Dreptul relaţiilor de familie (conf. dr. Adina-Renate Motica); Dreptul internetului (dr. Andrei Săvescu).
 3. Științe penale: Drept penal. Partea generală. Probleme teoretice și practice (lect. dr. Voicu Pușcașu); Drept penal. Partea specială. Probleme teoretice și practice (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Drept procesual penal. Probleme teoretice și practice (conf. dr. Flaviu Ciopec); Drept penal al afacerilor (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Investigarea infracțiunilor de corupție, criminalitate organizată și terorism (prof. dr. Tiberiu Medeanu); Drept penal și procesual penal comparat (lect. dr. Ioana Pașca); Teoria și metodele cercetării criminologice (conf. dr. Florentina Muțiu); Penologie și științe penitenciare (dr. Ioan Băla); Politici penale (conf. dr. Florentina Muțiu); Drept penal internațional (lect. dr. Ioana Pașca); Reintegrare socială și supraveghere (conf. dr. Florentina Muțiu); Medicină legală (lect. dr. Veronica Ciocan).
 4. Dreptul Uniunii Europene / European Union Law: Principles of EU Law (conf. dr. Raluca Bercea); EU Institutions and Procedures (conf. dr. Lucian Bojin); Human Rights in the EU (lect. dr. Sorina Doroga); EU Fiscal Law (prof. dr. Radu Bufan); Conflicts of Laws and Jurisdiction in the EU (conf. dr. Sergiu Popovici); EU Competition and Consumer Protection Law (lect. dr. Sorina Doroga); EU Company Law (lect. dr. Flaminia Stârc-Meclejan); EU Law of Financial Institutions (lect. dr. Dan-Adrian Cărămidariu); EU Internet Law (lect. dr. Andreea Verteș-Olteanu); EU Social Law (lect. dr. Alexandru Popa); Harmonization of European Private Law (conf. dr. Raluca Bercea); EU Criminal Law (conf. dr. Flaviu Ciopec). Profesori invitați: Rainer Kulms (Max Planck Institute of Comparative and International Private Law, Hamburg); Erzsébet Sándor-Szalay (University of Pécs; Ombudsman pentru Drepturile Minorităților Naționale, Ungaria).
 5. Contencios administrativ și fiscal: Contenciosul actelor administrative unilaterale (prof. dr. Anton Trăilescu); Contenciosul funcției publice (conf. dr. Cristian Clipa); Contenciosul contractelor administrative (lect. dr. Sergiu Stănilă); Contenciosul proprietăţii publice şi al domenialităţii (conf. dr. Cristian Clipa); Contenciosul amenajărilor urbane şi al autorizării construcţiilor (prof. dr. Anton Trăilescu); Contenciosul serviciilor publice (conf. dr. Cristian Clipa); Contenciosul fiscal (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Contenciosul răspunderii patrimoniale a administraţiei publice (lect. dr. Alin Trăilescu); Contenciosul contravenţional (lect. dr. Violeta Stratan); Executarea silită a creanţelor bugetare (lect. dr. Alin Trăilescu).
 6. Drept fiscal (IFR): Drept fiscal internațional (prof. dr. h. c. Jacques Malherbe, prof. dr. Radu Bufan); Drept contabil (prof. dr. Ovidiu Bunget); Contenciosul fiscal (conf. dr. Adrian Fanu-Moca); Dreptul Uniunii Europene (conf. dr. Raluca Bercea); Drept fiscal al Uniunii Europene (dr. Natalia Șvidchi); Protecția drepturilor contribuabililor și procedura fiscală (conf. dr. Cosmin-Flavius Costaș, lect. dr. Sorina Doroga); Teoria generală a dreptului fiscal (dr. Alexandra Muntean, dr. Sever-Alexandru Sbârnă); Impozitarea persoanelor fizice (lect. dr. Dan-Adrian Cărămidariu); Impozitarea companiilor (conf. dr. Ciprian Păun, conf. dr. Alexandru Crâșneac); Taxa pe valoarea adăugată (dr. Vladimir Marinescu).


Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ciclul de studii universitare de master, se va desfășura în sesiunea septembrie 2020 pe baza următoarelor reguli generale:

 1. Admiterea la studiile de masterat are loc pe bază de concurs. 
 2. Clasificarea candidaţilor pentru locurile finanțate de la bugetul de stat are loc având în vedere punctajul obţinut după următorul mod de calcul: a) un număr de puncte egal cu media de licență; b) un număr de 1-10 puncte acordat de comisia de admitere în urma probei de interviu online, care va avea loc în data de 16.09.2020.
 3. Candidaţii care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu sunt obligați să susțină proba de interviu din cadrul concursului de admitere. Aceştia sunt clasificaţi pe locurile disponibile, în funcţie de criteriul prevăzut la pct. 2 lit. a).
 4. Ierarhizarea şi departajarea candidaţilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat se face în funcţie de punctajul obţinut, iar afişarea rezultatelor provizorii se va face până în data de 17.09.2020.  


CALENDARUL ADMITERII

16-24.07.2020 - înscrierea candidaților și depunerea documentelor la punctele de preluare UVT

07-15.09.2020 - înscrierea candidaților și depunerea documentelor la punctele de preluare UVT

16.09.2020 – Proba de competență lingvistică pentru candidații la specializarea European Union Law (ora 10:00)

16.09.2020 - concursul de admitere – interviu, conform programării online

17.09.2020 - afișarea rezultatelor provizorii 

17.09.2020 - contestații 

18.09.2020 - confirmarea locurilor prin achitarea taxei de înmatriculare, achitarea ratei I din taxa de studii (locuri cu taxă)

21.09.2020 - afișarea rezultatelor finale la concursul de admitere.


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 1. diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 2. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta în original;
 3. foaie matricolă/supliment la diplomă în original sau în copie legalizată;
 4. diploma de masterat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit un masterat);
 5. adeverință de la programele de master în curs de absolvire sau absovite, care să conțină numărul de ani de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat / în regim cu taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;  
 6. certificatul de naştere în original sau în copie legalizată;
 7. certificatul de căsătorie în original sau în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie), însoțită de original pentru certificarea conformității cu originalul;
 8. carte de identitate / buletin de identitate / pașaport;
 9. două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (tip buletin sau carte de identitate identitate).
 10. adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.


ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, exclusiv online, pe baza cărții de identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a celorlalte informații solicitate de formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere. 

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în original sau în copie legalizată, până inclusiv ultima zi de înscriere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. 

Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea de Vest din Timișoara va colecta, prin platforma de admitere, datele cuprinse în Metodologia de admitere.

Până la încheierea sesiunii de admitere, candidaţii vor consulta anunţurile Comisiei de admitere, care vor fi publicate pe site-ul facultății www.drept.uvt.ro și, dacă este cazul, să contacteze de urgență secretariatul pentru lămurirea tuturor aspectelor referitoare la dosarul de admitere la 0256/592400 și drept@e-uvt.ro.


NUMĂRUL DE LOCURI

Pentru anul universitar 2020/2021, numărul total de locuri scoase la concurs la studiile universitare de masterat este de 300. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este de 63, acestea fiind repartizate astfel (în cazul în care toate programele de studii de master întrunesc numărul minim necesar de studenți pentru a fi organizate): Carieră judiciară: 12 locuri; Dreptul afacerilor: 11 locuri; Științe penale: 10 locuri; European Union Law: 10 locuri; Contenciosul administrativ și fiscal: 10 locuri; Drept fiscal: 10 locuri. În cazul în care unul dintre programele de studii de master nu întrunește numărul minim necesar de studenți pentru a fi organizat, locurile finanțate de la bugetul de stat vor fi redistribuite la celelalte programe.

Pentru detalii: https://admitere.uvt.ro/program/facultatea-de-drept/