Admitere master 2020

INFORMAŢII GENERALE PRIVIND ADMITEREA 2020 LA STUDIILE DE MASTER – FACULTATEA DE DREPT DIN CADRUL UNIVERSITĂŢII DE VEST DIN TIMIŞOARA


Admiterea la Facultatea de Drept din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, ciclul de studii universitare de master, se va desfășura în sesiunea septembrie 2020 pe baza următoarelor reguli generale:

 1. Admiterea la studiile de masterat are loc pe bază de concurs. 
 2. Clasificarea candidaţilor pentru locurile finanțate de la bugetul de stat are loc având în vedere punctajul obţinut după următorul mod de calcul: a) un număr de puncte egal cu media de licență; b) un număr de 1-10 puncte acordat de comisia de admitere în urma probei de interviu online, care va avea loc în data de 16.09.2020.
 3. Candidaţii care optează exclusiv pentru locurile cu taxă nu sunt obligați să susțină proba de interviu din cadrul concursului de admitere. Aceştia sunt clasificaţi pe locurile disponibile, în funcţie de criteriul prevăzut la pct. 2 lit. a).
 4. Ierarhizarea şi departajarea candidaţilor pe locurile finanţate de la bugetul de stat se face în funcţie de punctajul obţinut, iar afişarea rezultatelor provizorii se va face până în data de 17.09.2020.  


CALENDARUL ADMITERII

16-24.07.2020 - înscrierea candidaților și depunerea documentelor la punctele de preluare UVT

07-15.09.2020 - înscrierea candidaților și depunerea documentelor la punctele de preluare UVT

16.09.2020 – Proba de competență lingvistică pentru candidații la specializarea European Union Law (ora 10:00)

16.09.2020 - concursul de admitere – interviu, conform programării online

17.09.2020 - afișarea rezultatelor provizorii 

17.09.2020 - contestații 

18.09.2020 - confirmarea locurilor prin achitarea taxei de înmatriculare, achitarea ratei I din taxa de studii (locuri cu taxă)

21.09.2020 - afișarea rezultatelor finale la concursul de admitere.


ACTE NECESARE LA ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

 1. diploma de bacalaureat, în original sau în copie legalizată;
 2. diploma de licenţă sau echivalentă cu aceasta în original;
 3. foaie matricolă/supliment la diplomă în original sau în copie legalizată;
 4. diploma de masterat în original sau în copie legalizată (pentru candidaţii care au absolvit un masterat);
 5. adeverință de la programele de master în curs de absolvire sau absovite, care să conțină numărul de ani de studii urmați cu subvenție de la bugetul de stat / în regim cu taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;  
 6. certificatul de naştere în original sau în copie legalizată;
 7. certificatul de căsătorie în original sau în copie legalizată (în cazul celor care prin căsătorie şi-au schimbat numele de familie), însoțită de original pentru certificarea conformității cu originalul;
 8. carte de identitate / buletin de identitate / pașaport;
 9. două fotografii color cu dimensiunea ¾ cm (tip buletin sau carte de identitate identitate).
 10. adeverință medicală eliberată de medicul de familie, nu mai veche de 30 de zile de la data prezentării acesteia la biroul de preluare a documentelor, care să ateste dacă respectivul candidat este apt pentru a se înscrie să parcurgă studii universitare și, dacă este cazul, afecțiunile cronice de care suferă candidatul (neuropsihiatrice, de natură psiho-patologică, pulmonare, dermato-venerice, handicap (tipul, gradul) etc.). Tulburările specifice de învățare (dislexie, disgrafie, discalculie etc.) sau eventuale cerințe educaționale speciale vor fi atestate printr-un certificat de diagnostic.


ÎNSCRIEREA CANDIDAȚILOR

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, exclusiv online, pe baza cărții de identitate/pașaportului, a datelor personale de identificare și a celorlalte informații solicitate de formularul de înscriere disponibil pe platforma de admitere. 

Candidații vor trebui să prezinte toate documentele necesare procesului de admitere, în original sau în copie legalizată, până inclusiv ultima zi de înscriere, la punctele de preluare a documentelor de admitere din sediile UVT și din centrele județene de admitere organizate de UVT, pentru scanarea și certificarea acestora conform cu originalul de către operatorii UVT. 

Pentru fiecare candidat înscris la admitere, Universitatea de Vest din Timișoara va colecta, prin platforma de admitere, datele cuprinse în Metodologia de admitere.

Până la încheierea sesiunii de admitere, candidaţii vor consulta anunţurile Comisiei de admitere, care vor fi publicate pe site-ul facultății www.drept.uvt.ro și, dacă este cazul, să contacteze de urgență secretariatul pentru lămurirea tuturor aspectelor referitoare la dosarul de admitere la 0256/592400 și drept@e-uvt.ro.


NUMĂRUL DE LOCURI

Pentru anul universitar 2020/2021, numărul total de locuri scoase la concurs la studiile universitare de masterat este de 300. Numărul de locuri finanţate de la bugetul de stat este de 63, acestea fiind repartizate astfel (în cazul în care toate programele de studii de master întrunesc numărul minim necesar de studenți pentru a fi organizate): Carieră judiciară: 12 locuri; Dreptul afacerilor: 11 locuri; Științe penale: 10 locuri; European Union Law: 10 locuri; Contenciosul administrativ și fiscal: 10 locuri; Drept fiscal: 10 locuri. În cazul în care unul dintre programele de studii de master nu întrunește numărul minim necesar de studenți pentru a fi organizat, locurile finanțate de la bugetul de stat vor fi redistribuite la celelalte programe.

Pentru detalii: https://admitere.uvt.ro/program/facultatea-de-drept/