Plata taxelor de admitere prin banca

taxa de înscriere: 100 lei

taxa de înmatriculare: 150 lei

La Universitatea de Vest din Timișoara taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licență este 100 lei, iar taxa de înmatriculare este 150 lei, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Taxa de înscriere la admitere se plăteşte o singură dată pe facultate, indiferent de numărul domeniilor de licență la care candidatul s-a înscris în cadrul aceleiaşi facultăți. În cazul în care candidatul s-a înscris la programe de studii din facultăți diferite, atunci va plăti taxa de înscriere pentru fiecare facultate. În cazul în care candidatul se înscrie şi doreşte să urmeze simultan două programe de studiiîn cadrul aceleiaşi facultăți, va depune câte un dosar pentru fiecareprogram de studii şi va achita taxa de înmatriculare pentru fiecare dintre acestea. Aceste taxe se fac publice pe pagina web a Universității de Vest din Timișoara.

Potrivit legii, sunt scutiți de plata taxelor de înscriere la admiterea în ciclul de studii universitare de licență, precum și de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte și documente școlare următoarele categorii de persoane:

(a) copiii întregului personal din învăţământul preuniversitar aflat în activitate sau pensionat; 

(b) copiii întregului personal din învățământul universitar (personal didactic, didactic auxiliar, nedidactic și din bibliotecile centrale universitare) aflat în activitate sau pensionat. În UVT, întregul personal din învăţământul superiorși din bibliotecile centrale universitare este scutit de plata taxelor percepute pentru eliberarea unor acte şi documente.

Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidaţi şi a eventualelor criterii suplimentare prevăzute în metodologiile proprii de admitere. Aprobarea scutirii se face de către comisiile de admitere pe facultăţi.

Candidaţii din state terţe UE plătesc o taxă de înscriere la concursul de admitere de 75 de EURO (pentru procesarea dosarului în vederea organizării admiterii).

La înmatriculare, candidații declarați admiși plătesc taxa de înmatriculare.

În momentul înmatriculării, dar nu mai târziu de 7 zile calendaristice de la înmatriculare, studenții admiși cu taxă plătesc 20% din valoarea taxei de studiu. În caz de neplată în termenul stabilit, studentul își va pierde locul.

În cazul în care studentul inițial declarat admis pe locurile cu taxă va trece pe locurile fără taxă, i se va restitui suma plătită, aferentă celor 20 procente din valoarea taxei de studiu.

Studenţii înmatriculaţi concomitent la două programe de studii diferite din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara beneficiază, la cerere și cu documente doveditoare, de o reducere de 50% la taxa de şcolarizare pentru programul de studii la care sunt înmatriculaţi cu taxă. În cazul în care ambele programe de studii sunt urmate în regim cu taxă, reducerea se va solicita în proporție de 25% de la fiecare facultate la care sunt înscriși. Aceeaşi reducere se aplică şi pentru studenţii care, la un interval de maxim nouă ani de la absolvirea unui program de studii la Universitatea de Vest din Timișoara finanţat total sau parţial de la bugetul de stat, se înscriu la un alt program de studii ofertat de universitate. Reducerea se aplică o singură dată pentru un an de studiu, pe baza unei cereri însoțită de documente doveditoare și depusă în termen de 10 zile lucrătoare de la începerea anului universitar.

Studenţii bursieri ai statului român nu platesc taxe de şcolarizare.

Pentru plata prin bancă a taxei de înscriere vezi aici iar pentru plata taxelor de confirmare sau avans la taxa de studiu vezi aici

Rectorul, la propunerea decanilor, poate să acorde scutiri sau reduceri ale taxei de înscriere pentru angajații UVT sau copii acestora, sau pentru cazuri fundamentate de către conducerile facultăților.